admin

Zařízení na ekologické a energetické využití biologicky rozložitelného odpadu

 

Připravovaný záměr výstavby

Zařízení na ekologické a energetické využití biologicky rozložitelného odpadu

Záměrem společnosti Plzeňská Bio Odpadová a.s. je postavit a provozovat speciální Eko - bioplynovou stanici v režimu zelená energie (EKOLOGICKÝ PROJEKT) na zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Funkce této stanice je zásadně odlišná od obecného standardu bioplynových stanic a podléhá nejpřísnějším normám EU. Vlastní odlišnost je jak v oblasti vstupů a výstupů, tak především v oblasti použité unikátní a patentované (BAT) technologie nové generace. Tato technologie pochází od rakouského dodavatele, který s úspěchem provozuje tento typ bioplynové stanice v Rakousku již osm let bez odstávky.

Připravovaný záměr výstavby | Plzeňská Bio Odpadová a.s.

Konstrukční řešení bioplynové stanice

Základním konstrukčním prvkem bioplynové stanice je stavebnicová baterie ležatých fermentačních nádrží, které jsou kapacitně instalovány dle požadovaného výkonu.
Na reaktory (fermentory) navazují nádrže následných reaktorů (dofermentorů), kde je jímán zbytkový bioplyn.
Na toto zařízení navazuje digestátové hospodářství s požadovanou kapacitou (sklady) na množství vyrobeného digestátu za 6 měsíců činnosti stanice.
Technologie má řízenou segmentaci jednotlivých druhů vstupních bioodpadů pomocí přesné receptury a složení, zajišťující optimální kvasný proces ve fermetorech, a tím i správnou tvorbu bioplynu s obsahem metanu nad 60% (CH4) .

Vstupní materiál – pro Eko - bioplynovou stanici

Projekt zajišťuje unikátní řešení příjmu a zpracování veškerých biologicky rozložitelných odpadů za přísných hygienických pravidel, splňující veškeré zákonné normy EU.
Vstup bio odpadu je řešen v polo automatizované příjmové hale. Z tohoto prostoru následně, po vykládce, vyjíždí již očištěná přepravní technika. Proces vykládky a čištění techniky probíhá do poslední chvíle za zavřenými vraty příjmové haly pod neustálým dohledem obsluhy a kamerového systému.
Toto zařízení bude oprávněno vydávat všem původcům biodpadu, kteří budou mít uzavřen smluvní vztah na dodávky odpadu, „Certifikát o ekologickém a energetickém zpracování“ předmětného bio-odpadu.

Konkrétním palivem v Eko - bioplynové stanici je:

  • Komunální biologicky rozložitelný odpad „BRKO“ (odpad ze zahrad vč. posečené trávy)
  • Biologicky rozložitelný odpad „BRO“ (tříděný bio odpad od občanů – hnědé popelnice)
  • Biologický odpad z čistíren odpadních vod, kanalizační kal a sedimenty, odpadové tuky
  • Svoz a likvidace obsahu domovních jímek
  • Biologický odpad z provozu obchodních domů - zboží s prošlou lhůtou spotřeby
    v původních obalech (sklo, plech, papír, tetrapak)
  • Odpad ze zemědělské výroby – hovězí i jiná kejda, hnůj, úklid starých sklizní, úklid skladových prostor – biologického původu
  • A další druhy biologicky rozložitelných odpadů

Výstupní produkty z Eko - bioplynové stanice

1. Produkce elektrické energie (instalovaná kapacita cca 1,5 MWe/hod)

Veškerá produkovaná elektrická energie vznikající spalováním vyprodukovaného bioplynu ve dvou kogeneračních jednotkách (s nižším a s vyšším výkonem), bude sloužit především k pokrytí spotřeby ve vlastní bioplynové stanici a smluvním partnerům v sousední zemědělské a průmyslové zóně. Zároveň může být vyprodukovaný biomethan využit pro vybudování záložního zdroje pro některého z distributorů elektrické energie. Produkce elektrické energie není tedy primárním a nejdůležitějším výstupem.

2. Produkce tepelné energie (instalovaná kapacita cca až 1,8 MW/hod)

Tepelná energie může být až 1,8 MW/hod za předpokladu instalace kogeneračních jednotek na maximální budovaný výkon. Údaj je uváděn pouze jako srovnávací, pro vytvoření představy o maximálních limitech záměru. Skutečný tepelný výkon bude instalován pouze tak, aby naplnil skutečnou potřebu. Také tepelná energie bude prioritně spotřebovávána pro samotný provoz stanice. Dále může být vyrobeno teplo na objednávku pro smluvní partnery v sousední zemědělské a průmyslové zóně. Celé zařízení je možné provozovat v nočním a denním režimu (pracovní doba, příjem odpadu a automatický provoz bez příjmu odpadu) s ohledem na letní a zimní období.

3. Produkce čistého bio methanu

Primárním výstupem z bioplynové stanice bude především kvalitní bioplyn (s vysokým obsahem metanu CH4). Hlavní ekonomický efekt stanice počítá s produkcí vyčištěného bio methanu a jeho vtláčením do distribuční sítě RWE (s kapacitou 300 m3 a více vtlačeného biomethanu za hodinu). Kapacita distribuční sítě je konzultována s RWE Distribuce a na příslušnou lokalitu bude vydán „Garanční protokol“, zajišťující odběr vyprodukovaného bio methanu.

4. Produkce certifikovaného hnojiva

Dalším velmi významným produktem bude certifikované dusíkaté hnojivo vyráběné finální úpravou „vyhořelého“ digestátu.
Toto hnojivo bude prodáváno do distribuční sítě, nebo smluvním partnerům. Jedná se o kvalitní dusíkaté hnojivo balené dle požadavků zákazníků od litrového do tisíců litrového obalu.

Dle provedených rozborů hnojivo obsahuje minimálně 50% organické látky s obsahem až 51% sušiny a dle požadavku koncentrace dusík 4-6 %, fosfátové estery mezi 2-5%, draslík 1-4%. Zároveň hnojivo obsahuje stopové prvky (například měď, železo, zinek) rovněž tak těžké kovy, jako rtuť a olovo jsou v sušině obsaženy pod hodnotami stanovenými pro hnojiva normou EU. Z toho plyne, že hnojivo je certifikováno pro EU a zaručuje obsah těžkých kovů pod limit EU.

(Tento limit mnohdy nesplňují ani statková hnojiva ze zemědělské výroby).
Na každou šarži v objemu 80 m3 se provádí odběr a rozbor obsahu jednotlivých prvků, které jsou pak přesně stanoveny na štítcích každého balení.

Na toto hnojivo je již zajištěn odběr.

5. Produkce vody

Také tento finální produkt vzniklý z úpravy „vyhořelého“ digestátu, bude rovněž významnou výstupní složkou. Vstupní biologické odpadní suroviny v procesu Eko - bioplynové stanice obsahují podstatné množství vody. Část vody je využívána v rámci technologického procesu a část je pak obsažena ve výstupní komoditě – digestátu. Z něj je oddělena separací a následně vyčištěna speciální filtrací. Čistota vody je po provedených analýzách lepší než u běžné pitné vody.